DUE ÖSZTÖNDÍJ

a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves nappalis hallgatók részére


A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: DUE) a TJSZ 8.§ (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a beiratkozott, tanulmányaikat megkezdett hallgatók tanulmányainak támogatására, valamint a hallgatói sikeresség motiválására az alábbiak szerint:

 1. A pályázat célja, hogy a DUE-ra beiratkozott és tanulmányaikat felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa.
 2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves hallgató a DUE-n
 1. nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre (FOSZK) vagy alapképzésre (BA, BSc.) beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
 2. legalább 30 kredit értékű tárgyat felvett.


Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat az előző szemeszterben nyújtott teljesítményetek (számít a kreditek száma és az osztályzat is) alapján kaphattok, a második félévtől - feltéve, ha nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanultok. Maximum az állami ösztöndíjas hallgatók ötven százaléka kaphat ilyen támogatást, havi összege nem lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál. Az ösztöndíj öt hónapra szól, a szeptemberi, illetve februári összeget az októberivel, illetve márciusival együtt utalják.

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra akkor pályázhattok, ha teljes idejű, vagyis nappali alapképzésen, mesterképzésen vagy egységes, osztatlan szakon tanultok, legalább két félévre bejelentkeztetek már, és legalább 55 kreditet szereztetek. Akkor is érdemes próbálkozni, ha önköltséges formában tanultok, az állami ösztöndíjas státusz nem feltétel. Az ösztöndíjat minden évben tavasszal írják ki, 10 hónapig havi 34 ezer forintot utalnak.

Alaptámogatás

Az egyetem első évében egyszeri alaptámogatásra vagytok jogosultak, ha állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben tanultok: ez felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka (59 500 forint), mesterképzés esetén 75 százaléka (89 250 forint).

Alaptámogatást azok a hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésre.

Rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként adhattok le pályázatot. Az ösztöndíjat havonta utalják, a fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatóknak utalt támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 20 százalékánál (23 800 forint), a hátrányos helyzetű, korábban gyámság alatt álló, illetve félárva diákoké pedig a normatíva 10 százalékánál (11 900 forint). A jogosultságot az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint állapítják meg. Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor lehet pályázni, ha váratlan esemény - baleset, állás elvesztése - miatt romlik a hallgató szociális helyzete: ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést.

Sportösztöndíj

A pályázat célja, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő sporteredményeket elérő hallgatókat támogassuk elismeréssel, és némi pénzbeli jutalommal. – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A pályázat mind a két félévben kerül meghirdetésre.

Kiemelt ösztöndíj

A kiemelt ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A pályázat mind a két félévben kerül meghirdetésre.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

A DUE EHÖK Elnöksége a 51/2007. Korm.rend. 7.§ ac), 10.§ (4) pontja alapján pályázatot ír ki az egyetemi közéleti ösztöndíj keret terhére, olyan a közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató számára, akik közreműködésükkel segítik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját és az egyetemi hallgatói közösségi élet működését az alábbi tevékenységek körében: Egyetemi programok, országos rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan végzett tevékenységek.

DUE Kiemelt Sportösztöndíj - DF Vízilabda Egyesület vízilabdázói számára

A Dunaújvárosi Főiskola Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat 8.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az FHÖK javaslatára DF Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi évre 3 fő kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó, aktív státuszú DF hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül, az alábbi feltételek szerint:
a DF Vízilabda Egyesülettel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerinti eljárásban egy tanulmányi évre (10 hónap) 3 női vízilabdázó számára;

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege 70.000,-Ft/hónap.
 2. A 3 ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DF-en,
  4. más sportösztöndíjban részesül, vagy időközben nyer el más sportösztöndíjat.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. kiemelkedő sporttevékenység
 2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:

  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. a szakosztály javaslatát,
  3. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  4. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

A pályázati összeg kifizetése az adott tanév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 24.DUE Kiemelt Sportösztöndíj - Más, nem a DF Vízilabda Egyesület keretében sportolók számára

A Dunaújvárosi Főiskola Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat 8.§ bekezdésében biztosított hatáskörében és az ott megjelölt forrás terhére az FHÖK javaslatára DF Kiemelt sportösztöndíjra pályázatot ír ki az adott tanulmányi félévre, 3 fő kiemelkedő sport teljesítményt nyújtó, aktív státuszú DF hallgató számára, aki más sportösztöndíjban nem részesül, az alábbi feltételek szerint:
további 3 fő nemzeti válogatott és/ vagy nemzeti bajnokság első osztályában igazolt sportolónak, akinek a sportegyesület szakági vezetőjének javaslatára, a tanulmányi eredmények figyelembevételével az oktatási rektorhelyettes véleményével a rektor ítéli oda.

 1. Az Kiemelt sportösztöndíj összege napjától 70.000,-Ft/hónap.
 2. A 3 ösztöndíj odaítélésének kötelezettsége az ösztöndíj kiíróját nem köti.
 3. A pályázat elutasításra, vagy visszavonásra kerül, ha
  1. a benyújtott pályázatot hiányosan nyújtották be,
  2. a pályázat nem felel meg a kiírási feltételeknek,
  3. a hallgató aktív jogviszonya szünetel, vagy megszűnik a DF-en,
  4. más sportösztöndíjban részesül, vagy időközben nyer el más sportösztöndíjat.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  1. kiemelkedő sporttevékenység
  2. az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag

Pályázatot a hallgató nyújtja be a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt, melyhez csatolni kell:

  1. sportolói önéletrajzot, mely tartalmazza a sporteredményeket,
  2. a szakosztály javaslatát,
  3. a szakági szövetség igazolását a fennálló válogatottságról és /vagy nemzeti bajnokság I. osztályában igazolt státuszáról;
  4. a hallgató nyilatkozatát, hogy egyéb sportösztöndíjban nem részesül/ ilyen pályázatot nem nyújtott be

A pályázati összeg kifizetése az adott félév, első napjától, de legkorábban a pályázati feltételek teljesülésének napját követő hónap első napjától esedékes.

A pályázati kérvény mellékleteit 3 órán belül kell becsatolni, valamint becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2 héten belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a pályázat azonosítójára hivatkozva.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 24.Bursa Hungarica

Erre az ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat - ők csak akkor kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A támogatást alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok egyaránt megkaphatják - önköltséges hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező tagozatosok azonban nem.

A pályázatot az önkormányzatok az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve írják ki, minden évben ősszel. A támogatás havonta 5-6000 forint, és tíz hónapig jár: azoknak, akik már egyetemre, főiskolára járnak, a tavaszi félévben, a felsőfokú tanulmányaikat 2014-ben elkezdőknek pedig a jövő év őszi félévétől utalják az ösztöndíjat.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Havi 25-75 ezer forintos támogatásra pályázhatnak azok, akik szeptemberben valamelyik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat. A pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja kiírni, várhatóan szeptemberben.


Bővebb információk tekintetében keressétek az EHÖK képviselőit, illetve kövessétek nyomon híreinket, mert a pályázatok benyújtását a Neptun rendszer segítségével kell megtenni a kijelölt időszakokban.